Wyszukiwarka
Koszyk Do kasy
Katalog » Regulamin zakupów na www.Cowboyboots.de    Sitemap

Kategorie
Catsuite
Costumes
Płaszcze
Silver Jewellry
Kurtki
Odzież skórzana
blaty
Spodnie
Stroje
Spódnice
Gorsety
Kowbojki
Buty
Kolekcja New Rock
galanteria
Camouflage
Peleryny
Kamizelki
off sale
jesień/zima
Spring/summer
Nowe produkty
Backpack Skullprint
Backpack Skullprint
19,90 EUR
zawiera 19 % VAT
nie zawiera Koszty wysyłki
All New Items
Bestsellery
01. Kurtka skórzana 1015 buff black
02. Catsuite
03. Dracula Coat Leather
04. 10 eye Leather Ranger Boots
05. Armwarmer Buckles
06. Bondage Pant Pocket
07. 14 eye Leather Ranger Boots
08. 14 eye Leather Ranger Boots with four buckles
09. Cyberkamizelka Gothic czarna
10. Bondage Pant Pocket
Subskrybuj Newsletter
Adres e-mail
Producent
Affiliate Program
Program Information
Affiliate Login
Regulamin zakupów na www.Cowboyboots.de
§ 1. Informacje o sklepie

Hard Leather Stuff GmbH
Schulstr. 5
Elke Kerkhoff
34596 baths Zwesten
USt-IdNr. (NIP): DE813631943
Tel. 05626-922544 / fax 05626-922545

§2. Rejestracja i ochrona danych

1.Rejestracja U¿ytkownika w sklepie internetowym wymaga podania nastêpuj±cych danych osobowych: imiê i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, p³eæ oraz adres e-mail i telefon.

2. Niezarejestrowany u¿ytkownik nie mo¿e dokonywaæ zakupów w sklepie.

3. U¿ytkownik rejestruj±c siê w Sklepie Internetowym wyra¿a tym samym zgodê na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Klientów Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami okre¶lonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe bêd± chronione zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

5. Klient ma prawo wgl±du do swoich danych osobowych oraz mo¿liwo¶æ ich poprawiania.

§3. Zamówienia

1. Przedmiotem zamówieñ w Sklepie Internetowym s± towary wymienione w cenniku w chwili sk³adania zamówienia.

2. Klient mo¿e dokonaæ zamówienia przez stronê www, emailem, a tak¿e faxem.

3. Je¿eli w opisie produktu nie podano inaczej standardowy czas realizacji zamówienia to 14 dni roboczych, maksymalny za¶ to 28 dni. Ze z³o¿onego zamówienia mo¿na zrezygnowaæ do 24 godzin od chwili wys³ania.

§4. P³atno¶ci

1. Akceptowane formy p³atno¶ci to:
- przelewem bankowym
- karta kredytow± b±d¼ p³atnicz±

2. Op³ata za wysy³kê nie przekracza 40 z³. Towar jest porz±dnie zapakowany i ubezpieczony.

§5. Wysy³ka i zwroty

1. Klienci sk³adaj±c zamówienie zlecaj± jednocze¶nie przygotowanie i dostarczenie przesy³ki, zobowi±zuj±c siê przy tym do poniesienia zwi±zanych z tym kosztów (u wiêkszo¶ci produktów koszty wysy³ki wliczono w cenê towaru).

2. Klient mo¿e zrezygnowaæ z towaru bez podania przyczyny w ci±gu 10 dni od daty odebrania przesy³ki, je¿eli produkt nie by³ u¿ywany, kopiowany ani nie zosta³ w ¿aden sposób zniszczony i je¶li zostanie przes³any w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu na adres Sklepu. Sklep Internetowy gwarantuje zwrot warto¶ci produktu. Pieni±dze za towar Klient otrzyma przekazem pocztowym, przelewem na wskazane konto bankowe lub odblokowaniem kwoty na karcie po odjêciu kosztów. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. Koszty odes³ania towaru pokrywa Klient.

3. Je¶li zawaro¶æ przesy³ki jest niezgodna z zamówieniem, Sklep internetowy pokryje koszty pocztowe zwrotu i powtórnego dorêczenia w³a¶ciwych pozycji.

4. Zwracany towar nale¿y zaopatrzyæ w otrzymany wraz z nim orygina³ otrzymanego paragonu fiskalnego.

5. Wszelkie reklamacje powinny byæ sk³adane w formie pisemnej na adres siedziby firmy podanej w §1. Reklamacje z tytu³u niegodno¶ci towaru z umow± rozpatrywane s± w terminie do 10 dni roboczych licz±c od nastêpnego dnia roboczego w którym z³o¿ono reklamacjê.

§6. Postanowienia koñcowe

1. Niniejszy regulamin obowi±zuje Klientów od chwili og³oszenia.

2. Firma prowadz±ca Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w ¿ycie w dniu jego opublikowania, przez udostêpnienie na stronach Sklepu. U¿ytkownik loguj±c siê akceptuje zmiany regulaminu.

3. Firma zastrzega sobie wy³±czne prawo interpretowania przepisów niniejszego regulaminu.

4. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje siê przepisy porz±dku prawnego Republiki Federalnej Niemiec.

Wstecz

Deutsch English polish French Netherlands Espanol Russian Italiano Regulamin zakupów na www.Cowboyboots.de